Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů
na základě čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)

I. Správce osobních údajů
Digital Build s.r.o., IČ: 06757642, se sídlem Purkyňova 792, 252 64, Velké Přílepy, Vás tímto informuje v souladu s čl. 12 a 13 GDPR o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
Kontakt na správce:
Digital Build s.r.o.
IČ: 06757642
Purkyňova 792, 252 64, Velké Přílepy
Tel:773 427 390
e-mail: jan.mikovec@buldo.cz
ID datové schránky:vgaa6r

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno : Petr Žák
Adresa Purkyňova 792, Velké Přílepy
Tel.: 603441872
e-mail:zak@buldo.cz

II. Rozsah zpracování osobních údajů
osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s navštívením webových stránek www.buldo.cz, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. Zdroje osobních údajů
• Přímo od subjektů údajů
• návštěvníci webových stránek www.buldo.cz (registrace, webové kontaktní formuláře, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky, atd.)
• potencionální klienti (zákazníci) správce
• klienti (zákazníci) správce
• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, katastr nemovitostí, živnostenský rejstřík

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
• adresní a identifikační údaje sloužící k určité a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
• údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa, fax, IP adresy apod.)
• popisné údaje (bankovní spojení)
• další údaje nezbytné pro plnění povinností správce stanovené zákonem
• údaje nezbytné pro plnění smlouvy
• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení, aj.)

V. Kategorie subjektů údajů
• klienti (zákazníci) správce ve vztahu k jejich osobním údajům
• potencionální klienti (zákazníci) správce ve vztahu k jejich osobním údajům
• návštěvníci webových stránek www.buldo.cz ve vztahu k jejich osobním údajům
• jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci

VI. Účel zpracování osobních údajů
• oslovování potencionálních klientů (zákazníků)
• zasílání nabídek návštěvníkům webových stránek www.buldo.cz
• jednání o smluvním vztahu
• plnění smlouvy
• archivnictví vedené na základě zákona
• plnění zákonných povinností.

VII. Kategorie příjemců osobních údajů
• správce
• finanční úřad
• účetní
• státní orgány v rámci plnění zákonných povinností
• soudy, exekutoři, Policie ČR, notáři, správní orgány.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle, provozovnách a na pobočkách správce jednotlivými pověřenými osobami, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází pomocí výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

IX. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, souhlasech a smlouvách jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem může:
• požádat správce o vysvětlení,
• požadovat, aby správce takovýto stav odstranil (např. blokováním, provedení opravy, doplnění, vymazání osobních údajů apod.),
• je-li žádost subjektu údajů shledána jako oprávněná, správce odstraní bez zbytečného odkladu vzniklý závadný stav,
• nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjektu údajů právo obrátit se přímo na dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů,
• subjekt údajů má rovněž právo se rovnou přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
• správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Subjekt údajů má právo dožadovat se nápravy, pokud jsou evidované údaje nesprávné, nepřesné nebo neúplné.

Toto prohlášení je veřejně přístupně na internetových stránkách správce www.buldo.cz

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

 

IČO:  06757642

info@buldo.cz

 

+420 603 441 872

 

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?