Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) jsou ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník) součástí veškerých smluv uzavřených se Společností Digital Build s.r.o., IČ: 06757642, se sídlem Purkyňova 792, 252 64, Velké Přílepy (dále jen „Poskytovatel„) jako poskytovatelem a správcem webové aplikace BULDO.cz
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a osoby, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí přístupu (dále jen „Příjemce) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese app.buldo.cz
 3. Tyto obchodní podmínky a objednávka (dále jen „Smlouva„) jsou zpracovány v českém jazyce.

 

II. Objednávka, uzavření smlouvy a dodací lhůty

 1. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím webové aplikace na adresebuldo.cz, kdy další potřebné kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.
 2. Objednávku může učinit kterákoliv fyzická osoba pověřená Příjemcem.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Příjemci potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Příjemce při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Poskytovatelem na e-mailovou adresu Příjemce.
 4. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Příjemce může zrušit objednávku, dokud není Příjemci doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Příjemce může zrušit objednávku e-mailem zaslaným na kontaktní e-mail Poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 5. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout za úplatu Příjemci časově datově omezený přístup do webové aplikace s názvem BULDO.cz,  jejímž účelem je administrativní správa stavebních a jiných projektů, na níž se podílí samotný Příjemce a to formou administrace jednotlivých dokumentů ( např. harmonogram prací, stavební deník, smlouvy vztahující se k projektu a další).
 6. Přístup do aplikace bude Příjemci umožněn po uhrazení prvního vystaveného daňového dokladu – faktury a to doručením přístupových údajů na e-mail Příjemce.

 

III. Cena a platební podmínky

 1. Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli za přístup do webové aplikace uvedené v čl. II. bod 6. těchto obchodních podmínek stanovenou měsíční částku tzv. paušál, který je cenou za objednaný balíček služeb.
 2. Obsah balíčku služeb si Příjemce vybírá při online objednávce.
 3. Příjemce má dále možnost si nad rámec výše uvedeného balíčku služeb přiobjednat další služby a datové balíčky, které jsou k dispozici v online nabídce.
 4. Cenu za poskytované služby je Příjemce povinen uhradit na základě vystaveného daňového dokladu – faktury.
 5. Fakturaci provádí Poskytovatel na základě objednávky Příjemce.
 6. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti, které jsou v souladu s právními předpisy ČR. Splatnost faktury je stanovena na 14 den ode dne jejího vystavení Příjemci. Faktura se považuje za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuř
 7. Dostane-li se Příjemce se zaplacením faktury do prodlení delším než 7 dnů, bude mu přístup k aplikaci ze strany Poskytovatele zablokován. Opětovný přístup bude Příjemci obnoven až po zaplacení celé dlužné částky.
 8. Dostane-li se Příjemce se zaplacením faktury do prodlení, vzniká Poskytovateli právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

 

IV. Práva a povinnosti Příjemce

 1. Příjemce je v rámci svého přístupu do webové aplikace uvedené v čl. II. bodě 5 těchto obchodních podmínek oprávněn si zvolit své administrátory – odpovědné osoby, které budou mít do webové aplikace přístup a budou moci editovat jednotlivé projekty Příjemce či povolovat dalším osobám vstup do webové aplikace a editaci projektů Příjemce.
 2. Příjemce odpovídá za všechny sdílené informace, které do systému přidal sám či jeho vybraní administrátoři – odpovědné osoby, stejně tak odpovídá za škodu způsobenou těmito informacemi třetím osobám.
 3. Poskytovatel neodpovídá zá správnost údajů, které byly Příjemcem či jeho administrátory- odpovědnými osobami do systému uloženy.
 4. Příjemce je povinen řádně hradit cenu za smluvené služby.

 

 V. Mlčenlivost, záruka a práva z vadného plnění

 1. Příjemce stejně tak jako všichni jeho administrátoři – odpovědné osoby se zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých skutečností týkajících se samotné aplikace BULDO, které se v souvislosti s používáním webové aplikace dozvědě
 2. Pokud Příjemce či kdokoliv z jeho administrátorů – odpovědných osob poruší povinnost mlčenlivosti, zavazuje se Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta bude splatná po vystavení daňového dokladu – faktury Poskytovatelem, kde bude uvedena její výš Příjemce zároveň prohlašuje, že sjednanou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se po Příjemci náhrady vzniklé škody.
 3. Poskytovatel se zavazuje, že webová aplikace bude po dobu svého provozu způsobilá k použití pro účel, pro který byla vytvořena tj. pro administrativní správu stavebních a jiných projektů. Poskytovatel neodpovídá za případy, kdy byla nefunkčnost webové aplikace způsobena útokem hackera či technickým výpadkem, který nemohl Poskytovatel ovlivnit, stejně tak Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Příjemci v důsledku výše zmíněných případů a případů výší moci.
 4. Reklamace služeb Poskytovatele se uplatňuje vždy bez zbytečného odkladu po zjištění závady a to e-mailem na klientský email Poskytovatele podpora@buldo.cz
 5. V případě uznání reklamace služeb nahradí Poskytovatel Příjemci datový balíček případně vrátí Příjemci zaplacený měsíční paušál. Rozsah náhrady určí Poskytovatel na základě rozsahu vad uplatněných v 
 6. Pro vyřizování dotazů a reklamací k provozu webové aplikace byl Poskytovatelem zřízen kontaktní e-mail podpora@buldo.cz .Poskytovatel se zavazuje odpovědět Příjemci do 48 hodin od přijmutí dotazu či reklamace.

 

 VI. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s č 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů, které pro účely uzavření Smlouvy Poskytovateli poskytl.
 3. Příjemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v rámci objednávky a Smlouvy uvádět správně a pravdivě a že je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jejich změně.
 4. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Příjemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že je Poskytovateli poskytuje dobrovolně.
 6. Příjemce je dále povinen mít souhlas s použitím osobních údajů od všech osob (zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších), jejichž jména či osobní údaje budou ze strany Příjemce ve webové aplikaci – projektech uvedena. V takovém případě je za ochranu osobních údajů odpovědný Příjemce.
 7. Příjemce potvrzuje, že byl seznámen s Prohlášením o zpracování osobních údajů a poučením subjektů údajů, vydanými Poskytovatelem, která jsou umístěna na webových stránkách aplikace BULDO v sekci registrace uživatele.

 

VII. Ukončení smlouvy

 1. Od uzavřené Smlouvy může Příjemce odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.Oznámení o odstoupení od smlouvy je nutno zaslat na kontaktní e-mail podpora@buldo.cz .Přijetí oznámení o odstoupení bude  Příjemci bez zbytečného odkladu potvrzeno. Odstoupit od Smlouvy lze bez uvedení důvodu.
 2. V případě odstoupení od smlouvy budou Příjemci vráceny peněžní prostředky, které již Poskytovatel od Příjemce obdržel. Tyto prostředky budou Příjemci vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byly peněžní prostředky přijaty tj. převodem na účet Příjemce.
 3. Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovuje Příjemce svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozího odstavce za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.
 4. V souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemůže Příjemce odstoupit od Smlouvy v případě, že služba byla splněna s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a před uzavřením Smlouvy mu Poskytovatel sdělil, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit. Souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tento důsledek bere Příjemce na vědomí.
 5. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení těchto obchodních podmínek ze strany Příjemce např. neuhrazení faktury, porušení mlčenlivosti aj. a dále v případě, že se plnění ze strany Poskytovatele stane objektivně nemožným. Odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele je účinné okamžikem, kdy je řádně doručeno Příjemci.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu podstatného porušení obchodních podmínek Příjemcem není dotčeno právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody.

 

VIII. Závěrečné ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené Smlouvy jako její nedílná příloha.
 2. Znění těchto obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit bez souhlasu Příjemce. V takovém případě je ale Poskytovatel povinen s novým zněním obchodních podmínek Příjemce prokazatelně seznámit.
 3. V případě, že Příjemce s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn vypovědět uzavřenou Smlouvy a to s výpovědní dobou 30 dnů, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi Poskytovateli.
 4. Práva a povinnost neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 5. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

IČO: 06757642

 

info@buldo.cz

+420 603 441 872

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?