Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) součástí veškerých smluv uzavřených se Společností Digital Build s.r.o., IČ: 06757642, se sídlem Purkyňova 792, 252 64, Velké Přílepy (dále jen „Poskytovatel„) jako poskytovatelem a správcem webové aplikace BULDO.cz.

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a osoby, která uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí přístupu (dále jen „Příjemce“) do webové aplikace BULDO.cz a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese app.buldo.cz.

3. Tyto obchodní podmínky, objednávka a smlouva o poskytnutí přístupu (dále jen „Smlouva“) jsou zpracovány v českém jazyce.

4. Účelem webové aplikace BULDO.cz je administrativní správa stavebních a jiných projektů, na níž se podílí samotný Příjemce a to formou administrace jednotlivých dokumentů ( např. harmonogram prací, stavební deník, smlouvy vztahující se k projektu a další). 1.

II. Objednávka, uzavření smlouvy a dodací lhůty

1. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese app.buldo.cz, kdy další potřebné kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

2. Objednávku může učinit kterákoliv fyzická osoba pověřená Příjemcem.

3. Odesláním objednávky současně Příjemce potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami.

4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Poskytovatel Příjemci potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Příjemce při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Poskytovatelem na e-mailovou adresu Příjemce s platností a účinností k témuž dni.

5. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Příjemce může zrušit objednávku, dokud není Příjemci doručeno oznámení o přijetí objednávky Poskytovatelem. Příjemce může zrušit objednávku e-mailem zaslaným na kontaktní e-mail Poskytovatele info@buldo.cz.

6. Uzavřením Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytnout za úplatu Příjemci časově omezený přístup do webové aplikace BULDO.cz, jejímž účelem je administrativní správa stavebních a jiných projektů, na níž se podílí samotný Příjemce a to formou administrace jednotlivých dokumentů ( např. stavební deník, dokumenty, vícepráce, timeline a další).

7. Smlouva je uzavírána na dobu jednoho (1) měsíce a je vždy automaticky prodlužována o jeden (1) měsíc dokud Příjemce nebo Poskytovatel Smlouvu neukončí v souladu s těmito obchodními podmínkami.

8. Uzavřením Smlouvy Příjemce výslovně uděluje souhlas s poskytováním přístupu do webové aplikace BULDO.cz ihned po uzavření Smlouvy. Příjemce bere na vědomí, že tím, že získá přístup k poskytované službě před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě tam uvedené.

9. Odeslaným potvrzením o obdržení objednávky začíná Příjemci běžet 14 denní zkušební doba, v průběhu které může Příjemce aplikaci bezplatně užívat.

10. Před uplynutím zkušební doby bude Příjemce Poskytovatelem vyzván k výběru jednoho z nabízených placených balíčků služeb. Seznam všech nabízených balíčků služeb včetně jejich ceny je k dispozici na https://buldo.cz/cenik/.

11. Odesláním výběru jednoho z balíčku služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout po uplynutí zkušební doby za úplatu Příjemci časově omezený přístup do webové aplikace BULDO.cz.

12. Prodloužený přístup do webové aplikace bude po uplynutí zkušební doby Příjemci umožněn po uhrazení prvního vystaveného daňového dokladu – faktury nebo po uskutečnění online platby prostřednictvím platební brány.

13. V případě, že si Příjemce do uplynutí zkušební doby žádný balíček služeb nezvolí, budou jeho přístup do aplikace a Smlouva ukončeny. Příjemce bere na vědomí, že tímto ukončením budou také smazána veškerá data, která Příjemce do systému přidal. Za případnou škodu způsobenou ukončením přístupu do aplikace a Smlouvy dle tohoto odstavce Poskytovatel neodpovídá.

 

III. Cena a platební podmínky

1. Příjemce se zavazuje zaplatit Poskytovateli po uplynutí zkušební doby za přístup do webové aplikace uvedené v čl. II. bod 6. těchto obchodních podmínek stanovenou měsíční paušální odměnu, která je cenou za objednaný balíček služeb.

2. Druh placeného balíčku služeb si Příjemce může vybrat kdykoliv v průběhu zkušební doby nebo na výzvu Poskytovatele dle Čl. II. odst. 10.

3. Příjemce má dále možnost v průběhu poskytování přístupu balíček služeb měnit dle vlastních potřeb a uvážení. Výše účtované ceny za nově vybraný balíček služeb bude Příjemci automaticky změněna ke dni, kdy byla změna provedena.

4. Cenu za poskytované služby je Příjemce povinen uhradit při samotném objednání služeb formou online platby prostřednictvím platební brány a to měsíčně předem. 5. Příjemce tímto výslovně uznává, že Poskytovatel je oprávněn cenu za jednotlivé balíčky služeb průběžně měnit. O takové změně bude Příjemce elektronicky (na Příjemcem uvedenou kontaktní emailovou adresu) informován. V případě, že Příjemce nebude s takovou změnou ceny souhlasit, je oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy ze strany Příjemce je účinné okamžikem, kdy je řádně písemně či elektronicky (na Poskytovatelem uvedenou kontaktní emailovou adresu) doručeno Poskytovateli. V případě ukončení Smlouvy dle tohoto odstavce bude Příjemci vrácena poměrná část již uhrazené ceny.

IV. Práva a povinnosti Příjemce

1. Příjemce je v rámci svého přístupu do webové aplikace uvedené v čl. II. bodě 6. těchto obchodních podmínek oprávněn si zvolit své uživatele – odpovědné osoby, které budou mít do webové aplikace přístup a budou moci editovat jednotlivé projekty Příjemce.

2. Příjemce odpovídá za všechny sdílené informace a data, která do systému přidal sám či jeho vybraní uživatelé – odpovědné osoby, stejně tak jako odpovídá za škodu způsobenou těmito informacemi třetím osobám.

3. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů a obsah, které byly Příjemcem či jeho uživateli – odpovědnými osobami do systému uloženy.

4. Příjemce je oprávněn přidávat do systému pouze informace a data pro jejichž správu je aplikace BULDO.cz určena. 5. Příjemce je povinen řádně hradit cenu za smluvené služby.

V. Mlčenlivost, záruka a práva z vadného plnění

1. Příjemce stejně tak jako všichni jeho uživatelé – odpovědné osoby se zavazují k mlčenlivosti ohledně veškerých skutečností týkajících se vlastností, vzhledu atd. aplikace BULDO, které se v souvislosti s používáním webové aplikace dozvěděli.

2. Pokud Příjemce či kdokoliv z jeho uživatelů – odpovědných osob poruší povinnost mlčenlivosti, zavazuje se Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní pokuta bude splatná po vystavení daňového dokladu – faktury Poskytovatelem, kde bude uvedena její výše. Příjemce zároveň prohlašuje, že sjednanou výši smluvní pokuty považuje za přiměřenou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele domáhat se po Příjemci náhrady vzniklé škody.

3. Poskytovatel se zavazuje, že webová aplikace bude po dobu svého provozu způsobilá k použití pro účel, pro který byla vytvořena tj. pro administrativní správu stavebních a jiných projektů. Poskytovatel neodpovídá za případy, kdy byla nefunkčnost webové aplikace či poškození sdílených dat způsobeny útokem hackera či technickým výpadkem, který nemohl Poskytovatel ovlivnit, stejně tak Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou Příjemci v důsledku výše zmíněných případů a případů výší moci.

4. V případě technických výpadků či nefunkčnosti webové aplikace způsobených prokazatelným zaviněním Poskytovatele je tento povinen nedostatky ve lhůtě 48 hodin od oznámení odstranit.

5. Reklamace služeb Poskytovatele se uplatňuje vždy bez zbytečného odkladu po zjištění závady a to e-mailem na klientský email Poskytovatele info@buldo.cz

6. V případě uznání reklamace služeb nahradí Poskytovatel Příjemci smluvený balíček služeb případně vrátí Příjemci uhrazenou cenu. Rozsah náhrady určí Poskytovatel na základě rozsahu vad uplatněných v reklamaci.

7. Odpovědnost Poskytovatele za jakoukoli škodu či jinou újmu, která by Příjemci mohla vzniknout, hrozila vznikem nebo vznikla v souvislosti s (i) neposkytnutím služby, resp. nefunkčností aplikace, (ii) jakýmkoli porušením Smlouvy ze strany Poskytovatele je omezena. Náhrada škody se omezuje na výši odpovídající 100 % částek uhrazených Poskytovateli během předchozích šesti (6) měsíců účinnosti Smlouvy (nebo 100 % částek uhrazených Příjemcem Poskytovateli během účinnosti Smlouvy, byla-li Smlouva účinná kratší dobu), a že souhrnná odpovědnost Poskytovatele za škodu vzniklou ze všech případných zaviněných porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se omezuje na 100 % částek uhrazených Příjemcem Poskytovateli během předchozích dvanácti (12) měsíců účinnosti Smlouvy (nebo 100 % částek uhrazených během účinnosti Smlouvy, byla-li Smlouva účinná kratší dobu). Příjemce nemá právo na náhradu škody ve vztahu k porušení závazků ze strany Poskytovatele, jejichž porušení je řešeno poskytnutím slevy z ceny, přičemž poskytnutí takové slevy pak plně pokrývá veškerou škodu a újmu způsobenou takovým porušením.

8. Veškerá práva Příjemce vůči Poskytovateli se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku.

9. Pro vyřizování dotazů a reklamací k provozu webové aplikace byl Poskytovatelem zřízen kontaktní e-mail info@buldo.cz. Poskytovatel se zavazuje odpovědět Příjemci do 48 hodin od přijmutí dotazu či reklamace.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů, které pro účely uzavření Smlouvy Poskytovateli poskytl.

3. Příjemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje v rámci objednávky a Smlouvy uvádět správně a pravdivě a že je povinen Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat o jejich změně.

4. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.

5. Příjemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že je Poskytovateli poskytuje dobrovolně.

6. Příjemce je dále povinen mít souhlas s použitím osobních údajů od všech osob (zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších), jejichž jména či osobní údaje budou ze strany Příjemce ve webové aplikaci – projektech Příjemce uvedena a případně sdílena. V takovém případě je za ochranu osobních údajů odpovědný Příjemce.

7. Příjemce potvrzuje, že byl seznámen s Prohlášením o zpracování osobních údajů a poučením subjektů údajů, vydanými Poskytovatelem dne 1. 1. 2021 která jsou umístěna na webových stránkách aplikace BULDO v sekci https://buldo.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 VII. Ukončení smlouvy

1. Smlouva může být ukončena v souladu s článkem II. odst. 13. těchto obchodních podmínek.

2. Příjemce je oprávněn ukončit smlouvu kdykoliv v průběhu poskytování plnění bez udání důvodu a to písemným či elektronickým oznámením Poskytovateli. V takovém případě bude smlouva ukončena ke konci období, za které byla cena Příjemcem uhrazena.

3. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení těchto obchodních podmínek ze strany Příjemce, kterými jsou např. neuhrazení ceny za služby, porušení mlčenlivosti, důvodný předpoklad, že je Příjemce v úpadku, porušení čl. IV. odst. 4. a jiné způsoby vážného porušení smlouvy a dále v případě, že se plnění ze strany Poskytovatele stane objektivně nemožným.

4. Odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele je účinné okamžikem, kdy je řádně písemně či elektronicky (na Příjemcem uvedenou doručovací adresu či emailovou adresu) doručeno Příjemci. V případě ukončení smlouvy dle tohoto odstavce se již uhrazená cena Příjemci nevrací.

5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele z důvodu podstatného porušení obchodních podmínek Příjemcem není dotčeno právo na smluvní pokutu a právo na náhradu škody.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené Smlouvy jako její nedílná příloha.

2. Příjemce tímto výslovně uznává, že znění těchto obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn měnit bez souhlasu Příjemce. V takovém případě je ale Poskytovatel povinen tyto změny oznámit Příjemci elektronicky a to nejpozději čtrnáct (14) dní před nabytím jejich účinnosti.

3. V případě, že Příjemce s novým zněním obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn uzavřenou Smlouvy s účinností k datu účinnosti předmětné změny obchodních podmínek písemně či elektronicky ukončit a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od seznámení se s novými obchodními podmínkami.

4. Práva a povinnosti neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 1. 2021 

Kontakty

DIGITAL BUILD s.r.o.

Purkyňova 792

Velké Přílepy 252 64

IČO: 06757642

 

info@buldo.cz

+420 603 441 872

Chcete aplikaci BULDO vyzkoušet?